Algemene voorwaarden Candidacoach Suikervrij Genieten

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Candidacoach: Yvonne Oostrom (voorheen van der Burg) van Suikervrij Genieten, in het bezit van een Nederlands diploma Coaching, handelende als zelfstandig gevestigd Candidacoach;

Cliënt: degene aan wie door de Candidacoach advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers. Een cliënt wordt ook wel Candidaat genoemd;

Deelnemer: degene die deelneemt aan een activiteit welke is georganiseerd door de Candidacoach.

Therapeut: de huisarts, specialist, natuurarts, mesoloog, homeopaat, bioresonantie- of anderszins therapeut door wie de cliënt naar de Candidacoach is verwezen;

Praktijk: een niet gebonden locatie waarop de praktijk van de Candidacoach wordt uitgeoefend;

Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: elke afspraak tussen de Candidacoach en de cliënt tot het verlenen van diensten ten behoeve van de cliënt.

Artikel 2. Algemeen

De Candidacoach geeft online, telefonisch of aan tafel advies aan de cliënt. De locatie voor een ontmoeting wordt door de Candidacoach bepaald, rekening houdend met de woonplaats van de cliënt(-en). Indien er sprake is van een ontmoeting met meerdere Candidaten wordt gezocht naar een centraal gelegen locatie.
De Candidacoach organiseert aanvullend activiteiten in de vorm van (kook-)workshops, lezingen, webinars en events.

Artikel 3. Basis

Coaching: De Candidacoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door een therapeut behandelen. De cliënt wordt te allen tijde geadviseerd metingen te laten verrichten bij de therapeut en deze op de hoogte te houden van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

Activiteiten: De Candidacoach biedt haar cliënten activiteiten aan, zoals genoemd in artikel 2, die verband houden met het onderwerp Candida. Mits het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt,  zijn derden gerechtigd zich voor de activiteit als deelnemer in te schrijven.

Artikel 4. Verhindering

Coaching: Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op een afgesproken locatie aanwezig te zijn dient hij/zij de Candidacoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip bericht van verhindering aan de Candidacoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Candidacoach gerechtigd om het honorarium en/of gemaakte (reis-) kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Kookworkshop: Een inschrijving is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen en beschikbaarheid van het te huren keukenlokaal in Tiel. Suikervrij Genieten behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen een geplande kookworkshop te annuleren.
Bij verhindering is annuleren mogelijk onder de volgende voorwaarden:
Bij annulering tot 11 dagen voor de kookworkshop: het reeds betaalde inschrijfgeld wordt teruggestort.
Bij annulering 10 dagen of minder voor de kookworkshop:
de deelnemer ontvangt helaas geen lesgeld retour. Het is geen probleem als iemand anders ter vervanging deelneemt.

Event: Een inschrijving is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen of een vooraf bepaald maximaal aantal deelnemers. Wij behouden ons het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen een gepland event te annuleren.
Bij verhindering is annuleren mogelijk onder de volgende voorwaarden:
Bij annulering tot 15 dagen voor het event: het reeds betaalde inschrijfgeld wordt teruggestort.
Bij annulering 14 dagen of minder voor het event:
de deelnemer ontvangt geen inschrijfgeld retour. Het is geen probleem als iemand anders ter vervanging deelneemt.

Artikel 5. Tariefstelling

Coaching: Voor de coaching aanvangt deelt de Candidacoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Kookworkshop: Alle tarieven worden vooraf vastgesteld en mondeling of schriftelijk  medegedeeld. De tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden, het gebruik van het keukenlokaal, een kop koffie/thee voor aanvang, de ingrediënten, een consumptie tijdens de maaltijd, de recepten van de bereide gerechten en het gebruik van linnengoed.

Event: Alle tarieven worden vooraf vastgesteld en mondeling of schriftelijk  medegedeeld. De tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

De Candidacoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Candidacoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de Candidacoach verstrekt zijn, uitgezonderd inwonende partners en kinderen voor privégebruik ter bevordering van de gezondheid.

Artikel 7. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de

Candidacoach per bank te geschieden aan het einde van het consult of voorafgaande aan het betreffende coaching traject. Bij een workshop, event of lezing dient het te betalen bedrag vooraf overgemaakt te worden op het door de Candidacoach opgegeven bankrekeningnummer. Compensatie voor de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de Candidacoach uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de  Candidacoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De Candidacoach heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies van de Candidacoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De Candidacoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de Candidacoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Candidacoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Candidacoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Candidacoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de Candidacoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de Candidacoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult of overeengekomen traject. De Candidacoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Candidacoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Klik hier voor de Algemene voorwaarden in pdf.