Algemene voorwaarden Candidacoach Suikervrij Genieten

Algemene voorwaarden Candidacoach Suikervrij Genieten

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Suikervrij Genieten: Yvonne Oostrom (Candidacoach), in het bezit van een Nederlands diploma Coaching, officieel erkend Zacht-Werkencoach en hypnotherapie practitioner, handelende als zelfstandig gevestigd Candidacoach.
Coachee: de persoon die door Suikervrij Genieten wordt begeleid en/of advies aan gegeven wordt. Een coachee wordt ook wel Candidaat genoemd.
Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een activiteit welke is georganiseerd door Suikervrij Genieten.
Coach in opleiding: de persoon die door Suikervrij Genieten wordt opgeleid tot gecertificeerd Candidacoach
Gecertificeerd Candidacoach: de persoon die de opleiding Candidacoach succesvol heeft afgesloten en het certificaat van Suikervrij Genieten heeft ontvangen.
Klant: de persoon die in de webshop een product bestelt.
Therapeut: de geneeskundig behandelaar door wie de coachee naar de Candidacoach is verwezen, of met wie Suikervrij Genieten samenwerkt.
Praktijk: een (niet gebonden) locatie waarop de praktijk van de Candidacoach wordt uitgeoefend.
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
Overeenkomst: elke afspraak tussen de Candidacoach en de coachee tot het verlenen van diensten ten behoeve van de coachee.

Artikel 2. Algemeen
Suikervrij Genieten geeft online, telefonisch of aan tafel advies aan de coachee. Coaching op locatie vindt op afspraak plaats op het bezoekadres, of elders door Suikervrij Genieten bepaald. Indien er sprake is van een ontmoeting met meerdere Candidaten wordt gezocht naar een centraal gelegen locatie.
Suikervrij Genieten organiseert aanvullend activiteiten in de vorm van (kook)workshops, lezingen, webinars, events en de opleiding tot gecertificeerd Candidacoach.

Artikel 3. Aanvang van de overeenkomst
3.1 Een overeenkomst is het aangaan van een vooraf besproken coach- of opleidingstraject. Een verzoek tot contact wordt in behandeling genomen na aanmelding via de website, per mail en/of telefonisch verzoek.
3.2 Voorafgaand aan een coachgesprek of opleidingstraject vindt een telefonische intake plaats. De telefonische intake is gratis. Tijdens de intake wordt alle relevante informatie gegeven die van belang is voor de coachee of coach in opleiding: inhoud, duur en prijs van het coach- of opleidingstraject.
3.3 Coachee en coach in opleiding ontvangen na het intakegesprek per mail de gemaakte afspraken en de algemene voorwaarden.
3.4Het coach- of opleidingstraject gaat van start zodra de gemaakte afspraken met ondertekening van de overeenkomst akkoord zijn bevonden door coachee/coach in opleiding en de (eerste) factuur is betaald, tenzij anders overeengekomen. Met ondertekening van de overeenkomst verklaart coachee/coach in opleiding tevens dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Suikervrij Genieten zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Hierbij hanteert zij de volgende kernwaarden als uitgangspunt:

Respect

 • Zij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
 • Zij laat coachee de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
 • Zij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van coachee.
 • Zij gaat gedurende een coachtraject geen seksuele of andere intieme relatie aan met coachee.

Integriteit

 • Zij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk en brengt coachee niet in verlegenheid.
 • Zij is oprecht en eerlijk.
 • Zij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over coachee en gegevens worden nooit zonder toestemming van coachee aan derden verstrekt.

Verantwoordelijkheid

 • Zij kent zowel de beperkingen van haar beroep als de grenzen van haar persoonlijke competities en zorgt ervoor dat zij geen van beide overschrijdt.
 • Zij werkt waar nodig is samen met andere professionals, bijvoorbeeld een arts, specialist of therapeut.

Professionaliteit

 • Zij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting zij zichzelf als mens en als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
 • Zij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van coaching.
 • Zij heeft ervoor gezorgd dat eventuele schade waar zij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt is, door bijvoorbeeld aangesloten te zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie en goede algemene voorwaarden.

Artikel 5. Tariefstelling
Coaching: Voor de coaching aanvangt deelt Suikervrij Genieten de coachee mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
Opleiding Candidacoach: Voor de opleiding aanvangt deelt Suikervrij Genieten de coach in opleiding mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
Kookworkshop: Alle tarieven worden vooraf vastgesteld en mondeling of schriftelijk  medegedeeld. De tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden, het gebruik van het (keuken-)lokaal, een kop koffie/thee voor aanvang, de ingrediënten, een consumptie tijdens de maaltijd, de recepten van de bereide gerechten en het gebruik van linnengoed.
Workshop en event: Alle tarieven worden vooraf vastgesteld en mondeling of schriftelijk medegedeeld. De tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
Diensten uit de webshop: Alle tarieven worden vooraf vastgesteld en medegedeeld op de website. De tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.  

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij anders is overeengekomen dient het volledige factuurbedrag door coachee, coach in opleiding of deelnemer aan Suikervrij Genieten per bank te worden voldaan, met in achtneming van een betaaltermijn van 14 dagen en voor start van het coachtraject, de workshop, het event of opleiding.
6.2 Indien de factuur niet door coachee/coach in opleiding voor de vervaldatum of start van het coach- of opleidingstraject, de workshop of het event is voldaan volgt een herinneringsfactuur. De kosten van deze herinneringsfactuur, t.w.v. netto €7,50, worden in rekening gebracht aan coachee.
6.3 Indien de factuur na 60 dagen niet is voldaan, is Suikervrij Genieten gerechtigd een incassobureau in te schakelen. Alle invorderingskosten (incassokosten, deurwaarders, advocaten en/of gerechtelijke kosten) komen ten laste van coachee.
6.4 Bij in gebreke blijven van betaling is Suikervrij Genieten gerechtigd met onmiddellijke ingang alle werkzaamheden op te schorten.
6.5 Bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst op verzoek van de coachee vindt geen restitutie plaats van het betaalde factuurbedrag, tenzij anders wordt overeengekomen.
6.6 Bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst op verzoek van de coach in opleiding blijft het totale bedrag verschuldigd en vindt geen restitutie plaats van het betaalde factuurbedrag, tenzij anders wordt overeengekomen.
6.7 Klant heeft het recht een bestelling uit de webshop tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, uitgezonderd digitale producten. Klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Suikervrij Genieten crediteert het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten. De kosten voor retour naar Suikervrij Genieten zijn voor rekening van klant. Indien klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Suikervrij Genieten  geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht neemt klant contact op met Suikervrij Genieten via [email protected]. Suikervrij Genieten zal het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van retour terugstorten, mits het product reeds in originele verpakking en in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
7.1  Candidacoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis. Zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van coachee of deelnemer.
7.2 De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Candidacoach noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd en verspreid, anders dan voor intern gebruik bij coachee, uitgezonderd inwonende partners en kinderen voor privégebruik ter bevordering van de gezondheid.
7.3 De in 7.1 genoemde zaken mogen door de gecertificeerd Candidacoach zonder schriftelijke toestemming van de Candidacoach geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor het coachen van een coachee, uitgezonderd voor personen die zelf Candidapatiënten in een praktijk ontmoeten ter bevordering van de gezondheid.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Een coachgesprek, traject, hypnosesessie, workshop of event is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor (acute) medische interventie.
8.2 Een coachgesprek, traject, hypnosesessie, workshop of event sluit geen enkel andere interventie of middel uit. Indien coachee wil stoppen met medicijnen of interventie van een andere (medische) discipline, dan is dat iets tussen coachee en betreffende behandelaar.
8.3 Suikervrij Genieten neemt geen enkele verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.
8.4 Suikervrij Genieten doet geen uitspraken over behandelingen, medicaties of interventies van andere disciplines.
8.5 Suikervrij Genieten stelt geen diagnoses. Dit is voorbehouden aan (behandelend) artsen, specialisten en/of therapeuten.
8.6 Het advies van Suikervrij Genieten is resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen is.
8.7 Suikervrij Genieten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
8.8 Suikervrij Genieten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de (gevolg-) schade van opzettelijke/bewuste roekeloosheid van coachee en/of deelnemers.
8.9 De aansprakelijkheid van Suikervrij Genieten is begrensd tot alleen die schade die is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van de kant van Suikervrij Genieten en beperkt tot de factuurwaarde van het coachtraject.
8.10 Suikervrij Genieten is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
8.11 Coachee is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid en voor wat hij/zij met de, tijdens het coachtraject, workshop of trainingen, gegeven adviezen of informatie doet.
8.12 De gecertificeerd Candidacoach is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het coachen van Candidaten in zijn/haar praktijk en de behaalde resultaten.

Artikel 9. Klachten en geschillen
9.1
Suikervrij Genieten is volgens de wet WKKGZ ingeschreven bij een onafhankelijke geschillencommissie, te weten Klachtenportaal|Zorg.
9.2 Klachten over de gegeven adviezen moeten, binnen 8 dagen en uiterlijk na 4 weken na ontstaan van de klacht, schriftelijk bij Suikervrij Genieten worden ingediend door coachee.
9.3 Suikervrij Genieten zal binnen 2 weken een reactie geven.
9.4 Indien Suikervrij Genieten en coachee samen niet tot een overeenstemming komen kan de geschillencommissie worden ingeschakeld. Het oordeel van deze geschillencommissie is bindend; eventuele consequenties worden door Suikervrij Genieten snel afgehandeld.
9.5 Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
9.6 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Candidacoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Enkel het Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 10. Geheimhouding
Zowel Suikervrij Genieten als coachee, coach in opleiding en gecertificeerd Candidacoach zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 11. Verhindering
11.1
Indien coachee verhinderd is op afgesproken datum en tijdstip gehoor te geven aan of op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn voor coachgesprek, dient hij/zij Suikervrij Genieten hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.
11.2 Verplaatsen of annuleren van een coachgesprek kan tot 24 uur voor afgesproken tijdstip kosteloos worden gedaan. Indien coachee de afspraak binnen 24 uur wil verplaatsen, annuleren of geen bericht geeft, is Suikervrij Genieten gerechtigd om het uurtarief, t.w.v. netto €100,00 en/of gemaakte (reis-)kosten voor de betreffende afspraak aan coachee in rekening te brengen.
11.3 Een inschrijving voor een workshop is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Suikervrij Genieten behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen een geplande workshop of event te annuleren. Het reeds betaalde inschrijfgeld zal worden teruggestort.
11.4 Bij verhindering is annuleren van een (kook-)workshop of event mogelijk onder de volgende voorwaarden:
Bij annulering tot 11 kalenderdagen voor aanvang van activiteit: het reeds betaalde inschrijfgeld wordt teruggestort.
Bij annulering 10 kalenderdagen of minder voor aanvang van activiteit:
de deelnemer ontvangt geen inschrijfgeld retour. Het is geen probleem als iemand anders ter vervanging deelneemt.
11.5 Suikervrij Genieten heeft het recht een no-showfactuur, t.w.v. netto €100,00, in rekening te brengen bij coachee, coach in opleiding en gecertificeerd Candidacoach indien deze is uitgenodigd kosteloos deel te nemen aan een workshop, event of terugkomdag en zich na opgave van deelname binnen 7 werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt, of niet komt opdagen.

Artikel 12. Wijziging van algemene voorwaarden
12.1 Suikervrij Genieten bezit te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien coachee, coach in opleiding of gecertificeerd Candidacoach niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij/zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging indien deze datum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Hierbij geldt dat de overeenkomst kan worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 13. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
13.1 Suikervrij Genieten heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
13.2 Suikervrij Genieten heeft het recht de overeengekomen coachgesprekken en/of werkzaamheden te stoppen of op te schorten als dit in het belang is van de gezondheid van coachee.
13.3 Suikervrij Genieten heeft het recht de overeengekomen coachgesprekken en/of werkzaamheden te stoppen of op te schorten als de situatie van coachee de grenzen van haar deskundigheid of de beperkingen van haar ervaring overschrijdt.

Voor bovengenoemde bepalingen geldt dat indien nakoming onmogelijk wordt de overeenkomst kan worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Klik hier voor de Algemene voorwaarden 2023 in pdf-bestand.